Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Fleurons & Prins (HIERNA F&P)

  1. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbieding en rechtsbetrekkingen met F&P. Verwijzingen door wederpartij naar andere algemene voorwaarden wordt door F&P van de hand gewezen. Andere voorwaarden zijn enkel van toepassing indien dit schriftelijk door F&P is bevestigd.
  1. Iedere aanbieding of prijsopgave van F&P is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, waarbij F&P zich het recht voorbehoudt aanbiedingen of prijsopgaven te wijzigen indien zich nadien prijsverhogingen voor haar mochten voordoen van meer dan 10%.
  1. Betaling dient terstond bij levering te geschieden zonder enige vorm van verrekening tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige betaling is aan F&P rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van de maand als gehele maand zal gelden, vanaf de eerste dag der opeisbaarheid tot de algehele voldoening, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling is vereist en kan F&P buitenrechtelijke kosten in rekening brengen, welk minimaal € 100,- ex BTW bedragen.
  1. Verkochte zaken blijven eigendom van F&P totdat volledige betaling van de koopsom heeft plaatsgehad.
  1. Reclames dienen binnen veertien dagen na (uit) levering van het gekochte of gerepareerde schriftelijk door F&P ontvangen te zijn, bij gebreke waarvan het klachtenrecht vervalt. De garantie van F&P gaat nooit verder dan de garantie van haar leverancier. F&P is niet aansprakelijk voor schade, tenzij deze te wijten is aan schuld en/of onzorgvuldigheid van haar kant en zal nooit hoger zijn dan het door haar verzekeraar uit te keren bedrag. F&P aanvaardt geen aansprakelijkheid voor overschrijding van een lever- danwel reparatietermijn.